fbpx

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Защита на личните данни

ARLIA ONLINE осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

ARLIA ONLINE събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 •  Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 •  на изпълнение на задълженията на ARLIA ONLINE по договор с Вас;
 •  законово задължение, което се прилага спрямо ARLIA ONLINE;
 •  за целите на легитимни интереси на ARLIA ONLINE или на трета страна.

ARLIA ONLINE събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

ARLIA ONLINE спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 •  Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 •  Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 •  Точност и актуалност на данните;
 •  Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 •  Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ARLIA ONLINE може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

ARLIA ONLINE извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 •  създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 •  обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 •  обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

ARLIA ONLINE обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

ARLIA ONLINE не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

ARLIA ONLINE съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което ARLIA ONLINE полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

ARLIA ONLINE Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

ARLIA ONLINE може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от ARLIA ONLINE потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

ARLIA ONLINE Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от ARLIA ONLINE да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от ARLIA ONLINE изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ARLIA ONLINE има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 •  личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 •  Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 •  личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 •  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • ARLIA ONLINE не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
 •  за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ARLIA ONLINE;
 •  по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 •  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от ARLIA ONLINE да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 •  обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 •  ARLIA ONLINE не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 •  оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ARLIA ONLINE да провери точността на личните данни;
 •  възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ARLIA ONLINE имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ARLIA ONLINE, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред ARLIA ONLINE:

 •  да поискате от ARLIA ONLINE да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 •  да поискате от ARLIA ONLINE пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от ARLIA ONLINE, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

ARLIA ONLINE прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако ARLIA ONLINE установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

ARLIA ONLINE не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

ARLIA ONLINE може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

ARLIA ONLINE не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от ARLIA ONLINE. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, ARLIA ONLINE може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ARLIA ONLINE въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ARLIA ONLINE да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате ARLIA ONLINE да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие.

Мерки за сигурност и защита

ARLIA ONLINE предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

ARLIA ONLINE използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

„ХОД 363“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 205229745

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл. 76, ет. 1

Телефон: 0893432928
Електронна поща: info@arlia.online

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в ARLIA ONLINE:

Адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ бл. 76

Телефон: 0893432928

Електронна поща: info@arlia.online

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

БИСКВИТКИ

„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на  „бисквитките“.

Как използваме бисквитките?


Използваме постоянни „бисквитки“, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни, в случай че изберете „Запомни ме“ при влизане във Вашия профил.

Използваме сесийни „бисквитки“, когато използвате функцията за филтър на продуктите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте поставили артикул във Вашата кошницата за пазаруване.

Използваме „бисквитки“ на първи и трети страни, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.

Някои „бисквитки“ на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter и Facebook и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната  иконка.

Също така използваме „бисквитки“ на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

Какви лични данни обработваме?


Ще свържем идентификационния номер на Вашата „бисквитка“ с Вашите лични данни, изпратени и събрани във връзка с Вашия профил, само ако сте влезли в него.

Кой има достъп до Вашите лични данни?


Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и  оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?


Ще свържем Вашите „бисквитки” с Вашите лични данни, само ако сте влезли в своя профил.
Ако сте влезли в профила си, правното основание се основава на нашия легитимен интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?

ARLIA ONLINE не запазва Вашите лични данни. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции.